Active share

Active share viser andelen af værdipapirer i porteføljen, som er lig med indekset, og er mellem 0 og 100. Hvis Active share er 50, så afviger halvdelen af porteføljen fra indekset. Tallet skal være meget lavt i indeksfonde. Hvis Active share er 95, så er kun 5 pct. af fondens beholdning lig med indeksets sammensætning.

Administrationsomkostninger

Omkostningerne ved at drive en investeringsforening eller investeringsfond kaldes administrationsomkostninger. Dette dækker bl a omkostninger til den daglige drift af foreningen såsom beregning af indre værdier, bogførsel af handler, kontrol af aktiverne, udfærdigelse af regnskab og den løbende information til investorer.

Afkast

Afkast er de penge, ens investering indtjener. For obligationer er det renter og kursgevinster eller -tab. For aktier er det udbytte og kursgevinster eller -tab.

AIF

AIF er forkortelsen for en alternativ investeringsfond, der fungerer som en kollektiv investeringsordning, der investerer i overensstemmelse med en fastlagt investeringsstrategi. Er defineret af EU og gældende på tværs af EU.

Aktieindeks

Aktieindeks er en opgørelse af værdien af en sammensætning af aktier. Man kan ikke købe et aktieindeks, men man kan måske købe en ETF eller en investeringsforening, der forsøger at efterligne afkastet på et aktieindeks.

Aktier

Aktier er en ejerandel i en virksomhed. De aktier, de fleste kan investere i, er børsnoterede, men aktier kan også være unoterede.Ejerskab af en aktie giver typisk mulighed for at stemme på selskabets generalforsamling.

Aktiesplit

Aktiesplit er en opdeling af aktier i flere. Et aktiesplit i forholdet 1:10 betyder, at du i stedet for at have én aktie nu har ti aktier. Formålet kan være at gøre en aktie mere omsættelig. 

Aktiv aktivallokering

Aktiv aktivallokering handler om at flytte midler fra én aktivklasse til en anden, fordi man forventer bedre performance i den ene aktivklasse. 

Aktiv strategi

Aktiv strategi er det modsatte af en passiv strategi. Har man en aktiv strategi, tager man stilling til køb og salg af værdipapirer via den lagte strategi. Man behøver ikke at handle meget for at have en aktiv strategi. Tallet for Active Share skal typisk være over 60, for at der er tale om en […]