Active share

Active share viser andelen af værdipapirer i porteføljen, som er lig med indekset, og er mellem 0 og 100. Hvis Active share er 50, så afviger halvdelen af porteføljen fra indekset. Tallet skal være meget lavt i indeksfonde. Hvis Active share er 95, så er kun 5 pct. af fondens beholdning lig med indeksets sammensætning.

Administrationsomkostninger

Omkostningerne ved at drive en investeringsforening eller investeringsfond kaldes administrationsomkostninger. Dette dækker bl a omkostninger til den daglige drift af foreningen såsom beregning af indre værdier, bogførsel af handler, kontrol af aktiverne, udfærdigelse af regnskab og den løbende information til investorer.

Afkast

Afkast er de penge, ens investering indtjener. For obligationer er det renter og kursgevinster eller -tab. For aktier er det udbytte og kursgevinster eller -tab.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter – også kaldet derivater – er instrumenter som terminsforretninger, futures og optioner. Det er instrumenter der kan bruges til at afdække eller øge din risiko, yderligere end de underliggende aktiver giver mulighed for.

AIF’er

AIF er forkortelsen for en alternativ investeringsfond, der fungerer som en kollektiv investeringsordning, der investerer i overensstemmelse med en fastlagt investeringsstrategi. Er defineret af EU og gældende på tværs af EU.

Aktieindeks

Et aktieindeks er en samling af aktier, der viser udviklingen på et marked. I Danmark har vi blandt andet aktieindekset C25, som indeholder de 25 største danske aktier. I USA er Dow Jones og S&P 500 de toneangivende aktieindeks. I Tyskland har de DAX og i England har de FTSE 100. MSCI World er derimod […]

Aktieklasser

I nogle selskaber findes der to typer aktier – A- og B-aktier. Forskellen er typisk at A-aktierne giver større bestemmelse i selskabet end B-aktier, og aktieklasserne anvendes typisk til at sikre en hovedaktionær magten i et selskab. A- og B-aktionærer har oftest samme ret til udbytte. Der kan være forskel på hvor ofte de to […]

Aktier

Aktier er en ejerandel i en virksomhed. De aktier, de fleste kan investere i, er børsnoterede, men aktier kan også være unoterede.Ejerskab af en aktie giver typisk mulighed for at stemme på selskabets generalforsamling.